Bibliografie

VMNW
Vroegmiddelnederlands woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling.
Bewerkt door: W.J.J. Pijnenburg, K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, T.H. Schoonheim.
Leiden, Gopher Publishers, 2001.

NFB voorziet in een verbinding met overeenkomende namen in het VMNW, dat door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) beschikbaar wordt gesteld.

Corpus-Gysseling = Maurits Gysseling: Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), 's-Gravenhage 1977-1988.

Uit de Inleiding:
"Het VMNW is een wetenschappelijk woordenboek, in eerste aanleg opgezet voor en ten behoeve van taalkundigen, filologen en beoefenaars van de Middelnederlandse letterkunde. Maar het is tevens bruikbaar voor andere doelgroepen, omdat het toegang geeft tot een groot aantal bronnen. [...] Het VMNW is eveneens een bron voor naamkundigen, juist door opname van antroponiemen en toponiemen als trefwoord. [...]
?10. Namenmateriaal. In het VMNW worden ook alle in de teksten voorkomende namen opgenomen en verklaard. Het betreft hier zowel antroponiemen (persoonsnamen) als toponiemen (plaatsnamen). Taalkundig gezien worden ze wel tot de hoofdcategorie van de substantieven gerekend. De redactie heeft ze als woordsoortaanduiding znw. gegeven. De antroponiemen zijn onder te verdelen in wat men in de huidige naamkunde voor- en achternamen noemt. Het was in de dertiende-eeuwse realiteit nog niet algemeen gangbaar om zowel een voornaam als een achternaam te hebben. Het kwam w?l al voor. Daarnaast had men vaak een bijnaam. Om misverstanden te vermijden gebruikt de redactie voor het huidige begrip voornaam de term 'persoonsnaam' en voor de huidige begrippen achternaam en bijnaam de term 'toenaam'."
Enzovoort.

https://ivdnt.org/woordenboeken/vroegmiddelnederlands-woordenboek/

afkortingen en bibliografische notaties: