Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zonderland < Zonder
Zonderhuis
Zonderwijk
Sunderland

verklaring:
In de middeleeuwen kregen enkele vorstenzonen die niet met goederen werden bedeeld de toenaam 'zonder land'. De bekendste onder hen was Jan zonder Land (John Lackland), die als jongste zoon van de Engelse koning Henry II in tegenstelling tot zijn oudere broers geen domeinen van het uitgestrekte landbezit op het vasteland kreeg toegewezen. In 1199 volgde hij evenwel zijn broer Richard Leeuwenhart als koning van Engeland op. Terzelfder tijd werd in Holland graaf Dirk VII door zijn broer Willem I opgevolgd. Ook Willem had aanvankelijk geen bezittingen en hij zou eveneens de bijnaam Zonderland hebben gehad. Het is echter niet uitgesloten dat latere geschiedschrijvers hem deze bijnaam hebben toegeschreven. In ieder geval werd de bijnaam Sonderlant wel omstreeks 1400 in zijn eigen tijd aan een bastaardzoon van hertog Willem van Gelre gegeven. Deze zoon had een Litouwse moeder en hij werd daarom ook wel Willem 'die heyden' of Willem 'van Lyctouwen' genoemd. Ook andere Zonderlanden zijn uit de middeleeuwse bronnen bekend, zoals Willem Sonderland, die in 1291 van Graaf Floris V de rechtspraak verwierf 'in der Linde ende in den polre ende in Engheland tusken Dubel ende Devel' [OHZ vdB II, nr 765] en Ghisebrecht Sonderland, in 1307 door de bisschop van Utrecht vermeld [vMieris II].
Bij hedendaagse naamdragers die zich niet als nakomelingen van de vorstenzonen zonder land kunnen identificeren kan aan een geheel andere verklaring worden gedacht: ontlening aan een toponiem Zonderland. De Abdij van Egmond had in 1182-1206 bezittingen in 'Sunderlant', een toenmalige plaats in Noord-Holland (?) [OHZ vdBergh I, nr 204]. In Friesland zijn enkele toponiemen gelokaliseerd, zoals 'lytke ende groot sonderlandt' bij Midlum (1543) en Zonderland als naam van een sate bij Lutkewierum, die op een kaart van Schotanus uit 1718 nog Sonderland werd gespeld. In Lutkewierum namen in 1811/12 Anske Pyters kinderen de familienaam Sonderland aan en evenals de naam van de sate werd deze familienaam later mogelijk Zonderland gespeld. Bij de betekenis van de component sonder in toponiemen wordt aan verschillende mogelijkheden gedacht. Bij enkele oude plaatsnamen is de betekenis sonder als oude vorm van 'zuider' (sonderland 'een stuk land ten zuiden van...') overwogen. Een andere verklaring is dat sonder/zonder duidt op een 'afzonderlijk, afgescheiden' stuk land. Het toponiem Zonderland kan als equivalent van het Engelse Sunderland worden beschouwd, waaraan tevens een familienaam is ontleend.
[Bovenstaande afkortingen betreffen oorkondenboeken en andere bronnenpublicaties --- zie documentatie.]

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Zonderland', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam zinwoord

zinwoord

1. Familienamen die een werkwoord bevatten, zoals Naaktgeboren en Leeflang (imperatief). Taalreproductie kan het motief geweest zijn bij de naamgeving, d.w.z. dat de naam is gegeven aan iemand die bij gelegenheid een opmerking maakte als "we zijn allemaal naaktgeboren". Men kan ook denken aan een beroep dat met een imperatief tot uitdrukking wordt gebracht: Snijdood voor een slachter.
'Satzname' is de Duitse term die voor werkwoordsverbindingen wordt gebruikt.
2. Vergelijkbare constructies zonder werkwoord als Mooiweer, Vroegop, Mijnlieff, De Kwaadsteniet. Daarbij kan eveneens aan taalreproductie worden gedacht, maar ook bijvoorbeeld aan een bijnaam in verband met een persoonlijk kenmerk, vergelijk Mooiweer, Trouwgod en Regtop, mogelijk voor een vrolijk, een vroom en een stijf persoon.

Een lijstje van deze namen in volgorde van kwantiteit anno 1947:
1. Leeflang, 2. Zondervan, 3. Vroegop, 4. Naaktgeboren, 5. Blijleven, 6. Stavast, 7. Strijk (indien uit Strijckebaert!), 8. Niemantsverdriet, 9. Zeldenrust (maar vermoedelijk vooral ontleend aan een boerderijnaam), 10. Koopal, 11. Kreukniet, 12. Alderliesten, 13. Mooiweer, 14. Regtop, 15. Treurniet, 16. Magendans, 17. Schuddeboom, 18. De Kwaadsteniet, 19. Zeldenthuis, 20. Sondervan, 21. Blijlevens, 22. Kijk in de Vegte (toponiem), 23. Bolluijt, 24. Zeldenrijk, 25. Zonderland, 26. Spring in 't Veld, 27. Hautvast, 28. Lockefeer.
Nog een aantal tot de verbeelding sprekende namen: Alderlieste, Gigengack, Schuddebeurs, Weltevrede(n), Melief, Trinks (indien uit Trinkaus!), Houtvast, Nooitgedagt, Onderweegs, Verruijt (uit Vooruijt), Kloprogge, Bijnagte, Voordewind, Pasop, Evenwel, Aldewereld, Kiesewetter, Oudgenoeg, Schniedewind en Snijdewind, Seldenthuis, Welbedacht, Schuddemat, Zondergeld, Sitvast, Snijdoodt, Goetgeluk, Heppenstrijdt, Stokebrand, Bienfait, Zijtregtop, Rustwat, Lachniet, Komtebedde, Nooitrust, Trouwgod en Traugott, Loopuijt, Gevonden, Duurentijdt, Scheiuit, Breekpot, Opsomer, Naedenoen.

• A striking group of nicknames derive from phrases that seem to have been plucked from a spoken sentence. Some consist of adjective- or noun-based expressions used as greetings, farewells, or conversational clichés such as Blijleven ('[may you have a] happy life'), Mooiweer ('nice weather'), and endearments such as Alderliesten ('very dearest'), Melieste ('my dearest'), and Mijnlieff ('my love'). Others contain a verb in an unmarked form followed by a noun or a complementary adjective or adverb. Schuddebeurs ('shake the purse', for someone who was broke or stingy?) is one of several of these names, dating mostly from the 17th century, in the region around Rotterdam. In the province of North Holland families still exist with the names Schuddeboom ('shake the tree'; in order to bring down fruit, or symbolically for a money grubber?), while Schuddemat ('shake the doormat' for someone who was very tidy?) is current in Den Haag and Amsterdam. Similar structures occur in Koopal ('buy all'), Stavast ('stand solid'), and Zeldenrust ('rarely rest', i.e. 'one who rarely rests'). However, Leeflang ('live long') probably uses a subjunctive form ('may you live long'), while Treurniet ('don't grieve'), Kreukniet ('don't crease'), and Zijtregtop ('be upright') seem to contain an imperative verb form, as perhaps do Komtebedde and Komttebed ('come to bed'). The first person recorded with this name was Cornelis Thonis Comt te Bedde in 1562 in the village of Ouddorp. He never went far away, nor his descendants, for most of the namesakes still live in Ouddorp near the sea. They cherish an antique pin with the decoration of a woman threatening her husband with a bedpan.
The youngest son of the English king Henry II was nicknamed John Lackland ('(one who) lack(s) land'). By the Dutch he is named Jan zonder Land. Contemporary families named Zonderland ('without land') may similarly be related to one of the so named royal bastard sons in Dutch history, or else took their name from a commoner who did not inherit any part of his father's properties. Other zonder names are Zondergeld ('without money'), Zonderhuis ('homeless'), and Zonderzorg ('carefree'). Perhaps the most peculiar, but also
the most common surname in this group of Zonder-names (particularly in Friesland), is the name Zondervan. This name must have been given or chosen as a joke. Zondervan means 'without van'. Because so many Dutch family names began with the preposition Van 'from', van became a synonym for 'surname, family name'. Paradoxically, therefore, the family name Zondervan may have referred to the fact that the named person did not have one. Irony is endemic to nicknaming. De Kwaadsteniet ('not the worst one'), Zeldenrijk ('seldom rich'), and Zeldenthuis ('rarely at home') are from expressions employing a type of irony known as
litotes. Although the constituent elements of phrase-names can usually be identified, their original sense as nicknames is often ambiguous or obscure. The motivation for names such as Niemantsverdriet ('no man's grief') and Naaktgeboren ('born naked') is unknown. Perhaps they were expressions habitually used by the person who was given the name. One can imagine that someone got the name Naaktgeboren, because he used to say "We are all born naked!". This name may have been coined in comical contrast to Welboren ('well born'; compare Welborn), which name was used by descendants of a noble family. Moreover, these
kinds of expression occur in other categories of name, especially house and farm names, which means that family names such as Zeldenrust ('seldom rest'), Zeldenrijk ('seldom rich'), Nooitgedagt ('never thought'), and Nooitrust ('never rest'), may alternatively be habitational in origin, since these also known as names of houses and farms [Leendert Brouwer & Peter McClure, 'Dutch family names', in: DAFN (preface of the revised second edition of the Dictionary of American Family Names, edited by Patrick Hanks, to be published by Oxford University Press in 2022 --- https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/documenten/DAFN%202,%20ESSAY,%20Dutch%20names.pdf)].

Naamkundige literatuur:
• [Heinrich Dittmaier, 'Ursprung und Geschichte der deutschen Satznamen. Zugleich ein Beitrag zur vergleichenden Namenkunde', in: Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 7 (1956), p 7-94].
• [V. Hellfritzsch, 'Zum Problem der Satznamen', in: Namenkundliche Informationen. Beiheft (1982), 4, p 28-41].
• [Kirsten Hoffrichter, Echonamen, Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge, Beiheft 35, Heidelberg 1992, 341 p].
• [Rudolf Schützeichel, 'Shakespeare und Verwandtes', in: Germanistische Linguistik (1993), nr 115-118, p 373-396].

• Wat is de gemeenschappelijke factor in de bijnamen van Dirk Effies en Tuntje Kèr-eweg?
De bijnamen van beide heren zijn door nabootsing van de spreektaal bepaald. Dirk Effies uit Kortenhoef gebruikte steeds het woord 'effies': "ik ga effies ..." Tuntje kèr-eweg in Maarheeze dacht eens hardop dat zijn kar was gestolen: "Kèr eweg, hoiziel eweg, hille verdommenis eweg!" riep hij uit.
Je moet oppassen met wat je zegt. Het kan gebeuren dat anderen je vastpinnen op een uitlating, vooral als je er herhaaldelijk mee voor de dag komt. Juffrouw Kassie, eveneens uit Kortenhoef, had een echtgenoot die nogal eens wat kwijt was. "In het kassie", riep zij dan. Een Doetinchemer die te pas en te onpas van alles afdeed met de zegswijze "lek mien de konte" werd bekend als de Konte. Op Texel kwam Kiek es in mien zakkie bij de mensen langs met zijn handelswaar. In Eemnes kon je je haar laten knippen bij kapper Kiek er 's an.
Een aantal familienamen is vermoedelijk op vergelijkbare wijze ontstaan. Helaas is dat moeilijk te bewijzen, omdat niemand opschreef waarom iemand zo werd genoemd. Maar een betere verklaring voor de naam Naaktgeboren is er niet. "We zijn allemaal naaktgeboren!" horen we de eerste naamdrager al zeggen. In het deel van Zuid-Holland waar deze naam vandaan komt, zijn meer van dergelijke namen ontstaan. Bijvoorbeeld Leeflang, De Kwaadsteniet, Alderliefste, Kreukniet, Rustwat, Treurniet, Niemantsverdriet, Vroegop, Schuddebeurs.
Wel moet hierbij worden opgemerkt dat familienamen van dit type ook aan huisnamen kunnen zijn ontleend, bijvoorbeeld Nooitgedagt, Stavast en Zeldenrust.
[L. Brouwer, 'Wat is de gemeenschappelijke factor in de bijnamen van Dirk Effies en Tuntje Kèr-eweg?', in: OT kalender 19-6-1999].

afkortingen en bibliografische notaties: