Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Quak < Kwak
Quaak
Quax
Quack

verklaring:
Naamdragers die van het Zuidhollandse eiland Voorne komen, zullen een verband kunnen zoeken met de tussen Rockanje en Hellevoetsluis gelegen polder De Quack, die in 1475 werd bedijkt. Blijft de vraag hoe de polder aan zijn naam komt. Het WNT en het MNW verschaffen bij het woord kwak (quak) een groot aantal betekenissen: van klanknabootsing van verschillende dieren tot het neerkwakken van iets, dranksoorten (jenever, bier), een vissersboottype (vgl. Kwakman) en het spelbord (quaecbort) waarmee het kwakspel, een dobbelspel, werd beoefend.
Misschien kunnen we bij de polder De Quack, of het buitendijkse land voordien, denken aan een kenmerkende benaming zinspelend op de slikgrond. Of moeten we het houden bij een verwijzing naar de vogelsoort kwak, een reigersoort, en werd De Quack en het nabije Quackjeswater naar de hier broedende vogelsoort genoemd? Mogelijk geldt dit ook voor de samengestelde namen Kwakkenbos en Kwakernaak.
De suggestie van P. Dekker (zie onder documentatie) kunnen we zeker ter harte nemen: aangezien de eerste naamdrager van een familie Quak uit De Zijpe een vogelvanger was, veronderstelt hij dat het een beroepsbijnaam betreft op grond van het (nabootsende) gekwaak van zijn (lok)eenden. Frappant is overigens dat hij zijn beroep uitoefende op het slikkerige wad voor zijn woonhuis aan de Oudesluis. Zouden we hier een overeenkomst kunnen bespeuren met (De) Quak op Voorne? (De naam Quak kwam in de omgeving van De Zijpe echter al eerder voor, zodat rekening met verborgen filiatie kan worden gehouden).


kenmerken:
toponiem metonymische beroepsnaam
oude spelling

specifieke componenten:

geen affix

geen affix of Ø

Betreft een familienaam in de nominatief, dwz. een naam zonder flexie-elementen, of een naam zonder toevoeging van voorzetsel en lidwoord.

• "Voor de Zaanstreek en in 't algemeen voor Noord-Holland boven het IJ zijn typisch de eenlettergrepige en dikwijls maar uit drie letters bestaande familienamen als Al, Bal, Dam, Hein, Laan, enz., die in verreweg de meeste gevallen versleten vormen van Oudfriese mansvoornamen zijn. Men vindt vele van deze namen als voornaam, maar ook wel eens als bijnaam, in de Fontes Egmundenses en in de Rekeningen van Holland en Zeeland, in de 13de en 14de, sommige ook al in vroeger eeuwen" [Meertens-1952, p 35].
• "De in formeel opzicht minst complexe manier om van een soortnaam een familienaam te maken, is geen enkele formele verandering door te voeren, m.a.w. de diernaam wordt bij proprialisering in een nevenschikkend verband na de voornaam geplaatst, b.v. Jan Schaap, Klaas Spiering, Piet Steur. Deze wijze van naamvorming heeft een groot aantal familienamen doen ontstaan in Nederland, meer bepaald in het westen ervan. (...) Uit de verspreiding van tal van diernamen (...) blijkt dat het type familienaam zonder naamvormend element een Randstedelijk karakter heeft. De bakermat van de familienamen van het type Zwaan, Kraan, Baars, Muis e.d. ligt in het noordwesten van Nederland. Deze lokalisering stemt overeen met de verdeling van de lidwoordloze eenlettergrepige eigenschapsnamen (b.v. Jong, Groot, Lang) en, met enige nuancering, ook met het lidwoordloze nominatieftype bij de tweelettergrepige beroepsnamen (b.v. Schipper, Korver)" [Marynissen-1999, p 15, 17].
• Er zijn in totaal meer dan 200 verschillende familienamen met -brecht. Het Belgische FN-bestand bevat 93 schrijfvarianten van 16 verschillende samenstellingen met -brecht(s). Het Nederlandse bestand telt 103 schrijfvarianten van 21 verschillende patroniemen met -brecht(s). Op kaart 14 heb ik de genitiefvormen gezamenlijk afgezet tegenover de nominatiefvormen. De grens tussen -brecht- en -brechts-vormen loopt in Vlaanderen ter hoogte van de Schelde-Dender. Het gaat om een verbluffend scherpe grens, temeer daar hier meer dan 200 verschillende namen gegroepeerd zijn. In Nederland sluiten de westelijk-Noord-Brabantse -brechts-vormen aan bij het Vlaamse genitiefgebied. Ten noorden van het Rivierengebied overweegt de -brecht-variant, zij het dat dit patroniemtype daar globaal zeldzamer is [Ann Marynissen, 'Cartografie in de naamkunde', in: Naamkunde 32 (2000), nr 1-2, p 27 + kaart].
• Ook in de klasse der toponymische achternamen zijn afgebakende dialectarealen te ontdekken. Typisch Oostnederlands zijn bijvoorbeeld de namen met het voorzetsel 'te'. Voorzetselnamen die in Nederland en België massaal voorkomen, ontbreken vrijwel geheel in het Duitse taalgebied. Daar is een onderscheid te maken tussen namen op -er in Zuid-Duitsland, namen zonder affix in meer centrale gebieden en namen op -mann in Noord-Duitsland [Van Loon-1980, p 138].

afkortingen en bibliografische notaties: