Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Veen, van de / der
< Ven, van de / der < Venne, van de / der
Venmans
Intven
Derks van de Ven
Berkvens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "De Nederlandse woordenschat is altijd rijk geweest aan benamingen voor stilstaand water. Woorden met ruime verspreiding als soortnaam en/of in toponiemen zijn meer, ven, vijver, laak, poel, plas en put. De exacte betekenis van al deze woorden varieert in tijd en ruimte. Netzomin als in de huidige standaardtaal b.v. meer, ven, poel en plas in alle omstandigheden door elkaar vervangbaar zijn, duidden deze woorden in de vroegere volkstaal exact hetzelfde aan. Waarin hun betekenissen zich van elkaar onderscheidden, m.a.w. welke eigenschap van het benoemde in elk van die woorden voorop stond, blijft veelal onduidelijk, en het zou een aparte historisch-semantische studie vergen om deze kwestie te klaren. In de toponymie blijkt hetzelfde bestanddeel soms binnen dezelfde regio betrekking te hebben op plassen van verschillende uitgestrektheid, diepte, hoedanigheid en bestemming. (...)
Ven en veen komen allebei van Germaans fanja 'moerassige waterplas'. In de gewone woordenschat zijn de twee oorspronkelijke vormvarianten semantisch gedifferentieerd geraakt - ven slaat op een plas, veen op een bodemsoort, nl. het voorstadium van turf - maar in de toponymie zijn ze minder strikt van elkaar te scheiden. Weliswaar is veen een courante naam voor moergebieden, waar turf werd ontgonnen, maar het komt ook voor als bestanddeel van vijvernamen. Ven-namen van hun kant hebben het vaakst betrekking op stilstaand water, maar worden toch ook aangetroffen op plaatsen waar vroeger turf werd gestoken. Als waternamen duiden ven en veen weer diverse soorten plassen aan, van moerassige poelen tot meertjes met helder water. Bovendien komen beide bestanddelen ook voor ter aanduiding van wat we nu 'moeras' zouden noemen (waterrijk terrein zonder behoorlijke afwatering). Ven en veen keren onder een heleboel gedaanten in familienamen terug. Afgeleid van veen zijn Van (der) Veen(e), Terveen, (De) Veen(e), Veen(s), Veenman(s) en Venema en Veenstra. Uit ven ontstonden Van de(n)/der Ven(ne), -Vin(ne), Verven(ne), Verveyne, Ven(ne)man(s) en Vennekens" [Devos-2001, p 37, 40].
• [W. van Osta, 'Veen, ven en Peel', in: Naamkunde 29 (1997), p 31-61].
• Van de Ven < Van Grinsven [Th.P.J. van Herwijnen, 'Genealogisch onderzoek naar Van Grinsven', in: GTOB 1 (1986), p 153].
• [A.M.N. van der Ven, Kwartierstaat (64 kwartieren) van Mr. A.M.N. van der Ven, 's-Gravenhage, 1977].
• Ven, van de(r), van der Vinnen, Vervenne: PlN ten/ter Ven(ne), Vin(ne) `veen(land), land waar turf gestoken wordt, waterig stuk land'. 1397 van Callen van den Venne, Kortrijk (DEBR. 1970); 1321 Helyas de Venne ... de curte sua in Venne, Bekkevoort; 1399 te Vinne ... Arnt van den Vynne = 1447 Arnt vanden Venne, Diest (WF). - Lit.: W. VAN OSTA, Veen, Ven en Peel. Naamkunde 29 (1997), 31-61.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: