Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijkaart
< Rijckaert < Rijckaart
Rijckaerd

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [F. Rijckaert, Genealogische overzichten rond J.J.N.N. Rijckaert, Sint-Oedenrode 1991].
• Jan Rijckaerts, Den Helder 1636 [Schoorl-1998, p 80].
• Ryckaert(s), -aerd, Rij(c)kaert(s), Rijcquart, Rick(a)ert, Rie(c)kaert, Reykaert, Reijkaert, Ryckoort, Rijckoort, Rijchoort, Rycquart, Ricar(d), -a(e)rt, -a, -ardo, Ricca, Riccar(di), -o, Rikar(t), Rekar, Rekaers, Richard(s), -a(rt), -ardson, -erts, -ar(t)z, -ardy, Rischart, Ritschard, Ryssaert, Rijssaert, Ryshaert, Rits(a)ert, Ritzer:  Patr. Germ. VN rîk-hard "machtig-sterk": Rikard (Fm.). 1209 Ricars et Pieres, Atrecht (NCJ); 1295 Petrus dictus Ricard, St-Q.; 1340 Dionisius Richart, Jeancourt (MORLET); 1268 Joh. Richard, 1280 Claikinus Ritchart, 1397 Willame Ritsaert, 1376 Rikaerd de Wale, Ip. (BEELE); 1358 Sare Riquarts, 1368 Riquaert de Fraye, 1399 Richart le Conte, Ktr.; 1398 Hannequin Rikaert, Meulebeke (DEBR. 1970); 1391 Ritsaerts Ingelschen hofstede, Aw. (VLOEB.); 1544 Jan Rijckoort, Kortrijk (KW).  [WFB2]
• Rijkaard, Rijckaart, -aerd, -aert: Patr. Germ. VN rîk-hard `machtig-sterk': Rikard (Fm.). 1376 Rikaerd de Wale, Ieper (BEELE); 1398 Hannequin Rikaert, Meulebeke (DEBR. 1970); 1480 Laureins Ryckaert, Aardenburg (STEEGERS).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: