Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Muijshondt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Muyshond(t), Muijshond(t), Muys(h)ont, Muysond, Muysschondt, Muysoms, Muysons, Muysson:  Mnl. muushont: kat, wezel, muizenvanger. Vgl. D. Mausehund, Mauschund. 1346 Godekinus dictus Mushont, Lübeck (NN). 1343 Jan haer man Muushont, Steenhuffel (PEENE 1949); 1399 Jan Muushond, Bg. (SIOEN); 1434 Jan Muyshonts, Den Bosch (HB 479).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: