Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huet, van (ë)
Houet (ë)
Hueting
Huethorst
< Huet (ë) < Gallandat Huet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huget, H(o)uguet, Hugé, Huge, Huet, Hué, Hu(w)ez, Huwet(te), Huwé, Houet, Hoët, Hoé, Hoez, Hoëz:  Patr. Rom. dim. van Germ. VN Hu(g)e. ±1300 Huguet l'essenglier = Hue l'escenglier, Parijs (MICH. 1927); 14e e. Hughe dit Huet de Hacuer, Huwet de Warnant, Luik (BODY).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: