Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Heeren
< Heeringa < Heringa
Heering
Heerema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Naamsaanneming Grouw 1811: Leffert Heeringa, ged. Leeuwarden 1737; zoon van Jan Leffertz, ged. Leeuwarden 1704; zoon van Leffert Jans & Antje Heringa (huw. 1703) [Hoekema-1975, p 265; inf. J.W. Heringa, Leiden].
• [A. de Vries, 'Skaeinammen fan foar 1811', in: Fryske nammen 3 (1981), p 160].
• [H.T.J. Miedema, 'Namen en latinisering in de eerste oudfriese oorkonde', in: Naamkunde 8 (1976), p 78].
• Heringa - 1. huis te Rauwerd, Rauwerderhem; 2. huis te Dongjum; 3. huis te Hantumhuizen, Westdongeradeel. Heringahuizen - gehucht te Wonseradeel. Heringastate - buurt te Marssum, Menaldumadeel [Pott-1913, p 163].

afkortingen en bibliografische notaties: