Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Smit
< Faber < Faber, de
Fabert
Fabre (é)
Feber
Faber, von

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Helmardus Faber, denarios de area (Doetinchem 1240) [OGZ IVa].
• Willelmus Faber, Grammene 1259 [WFB2, p 449].
• [Man de-1949, p 620].
• Te Sint Oedenrode 1320 [N. Koomans, 'Huizen op de markt (2)', in: Heemschild 25 (1991), nr 2, p 35].
• Hennekino Fabro, Nijbroek 1333-34 [Handwissel Nijbroek, p 101].
• Jan Jansen Faber, sedert 1676, Dockumer schipper [Faber-1994, p ?].
• Een stamreeks gaat terug tot Beernt Tjesse (Tiesses), meestersmid te Holwerd in 1674; kleinzoon Jan Baukes, ged. Ternaard 1711, werd in 1747 met de naam Jan Faber als burger van Leeuwarden ingeschreven ['Wapenregister', in: Jb. CBG 53 (1999), p 263].
• Naamsaanneming Grouw 1811: a. Gerben Abrahams, tekent Faaber, ovl. 1820 als smidsknecht; b. Fokke Jans Faber was smid; c. Baukje, Geeske en Willem Faber; kinderen van Ate Ypes, wiens familie de naam al in 1768 voerde [Hoekema-1975, p 270; info W. Faber, Den Haag; Grouster Almanak 1974, 121, 137].
• Antje Beerns Faber, geb./ged. Jellum 1760; dochter van Beern Dirks, smid [Nieuwland-1987, p 17, nr 65].
• Hindrik Liewes Faber, huw. 1684, won. te Visvliet (Gr) [J. van Bolhuis, Een geslacht Faber uit De Marne, Leiden 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 66].
• 1. Hendrik Jacobs Faber (Ulrum 1755-Den Andel 1825), onderwijzer; zoon van Jacob Lieuwes Faber (Zuidhorn 1717-Ulrum 1779), smid en wedman; zoon van Lieuwe Hendriks, geb. ca. 1680, kort na 1700 wonende te Zuidhorn. 2. Roelf Klasens Faber (Wehe 1789-1831), smid, en Luitje Klasens Faber (Wehe 1796-Eenrum 1840), ijzersmid; zonen van Klaas Roelfs, geb. ca. 1760, ovl. Wehe 1810 [De Marne 3 (1971), p 123-134].
• Leendert Klasens Faber, grofsmid op Schiermonnikoog, 18e eeuw [P.J. Ritsema, 'Het geslacht Loots', in: GN 19 (1964), nr 1, p 17].
• Sipke Jans Faber (Hantum 1810-Oostdongeradeel 1889), boerenknecht; zoon van Jan Jans, smidsknecht, geboren te Hantum & Tietje Tjipkes [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Ingrid Marianne de Vries', in: De Sneuper 23 (2009), nr 93/3, p 143].
• Sijtze Roelfs Faber, geb. ca. 1778, dagloner, ovl. Kommerzijl 1824; zoon van Roelfs Joesten & Martje Reinders ['Wapenregister', in: GEM 27 (2019) nr 4, p 27].
• < Schmitt, Dld. [Wimersma Greidanus van-1978: 1979, p 325].
• Tjeerd Jetzes, mr. grofsmid, Franekeradeel 1812 [RFF 3, p 12].
• Tomas Sjoerds Faber, grofsmid te IJlst 1812 [RFF 8, p 127].
• [Feenstra-1996, p 51].
• Judocus Faber, geb. Nijmegen 1813 [Willem Rasing & Heike Schamp, 'Kwartierstaat kersenkoningin', in: Ganita Mare 17 (2010), nr 3, p 24-27].
• "Onder de humanistische familienamen die heden ten dage nog redelijk wat naamdragers tellen vinden wij een aantal die teruggaan op eenvoudige vertalingen in het Latijn van beroepsaanduidingen, zoals 'schipper' > nauta in Nauta, 'smid' > faber in Faber en 'boer' of 'huisman' > agricola in Agricola" [Rentenaar-2003, p 104].
• Benennung nach Beruf zu lateinisch faber 'Handwerker; Schmied'. Es handelt sich um eine Latinisierung deutscher Berufsnamen wie Schmidt, Schmitt (siehe Schmidt 1, Schmitt 1). Faber ist der häufigste latinisierte Familienname in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. In Luxemburg belegt er Rang 14 der häufigsten Familiennamen [Nikola Kunz & Daniel Kroiß, 'Faber', in: DFD --- via onderstaande websitelink].
• In Luxemburg is Faber nummer 14 op de lijst van de meest voorkomende familienamen [Die Luxemburger und ihre Familiennamen, Luxemburg 1984; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 285].
• Faber, Fabère, Faberé, Fabre, Fabré, Fabri(s), Fabbri, -o, Fabrij, Fabry(s), Favry, de Faveri, Favre, Faver(e), Faveere, Faveers, Faur(e), Defaure, Fore, Foor, Fevrij, Fev(e)ry, Feverij(s), Faivre, Lefevre, Lefèvre, Levevre, Lefever(e), Lefaivre, Lefeu(v)re, Lefeve, Lefève(r), Lefebv(e)re, Lefèbv(r)e, Lefefvre, Lefeivre, Lef(f)ebure, Leffebvre, Lefèbre, Lefebre, Lafèbre, Lefeber, Laf(f)eber, de Feuer, Fevre, Fèvre, Fever(e), Defever(e), Defèvre, Defe(b)vre, Dufebvre, Defebere, Defebure, Feber:  BerN van de smid, Fr. fèvre < Lat. faber. Ofschoon faber tot fèvre geëvolueerd was, hebben 16e-eeuwse humanisten ten onrechte de b van faber opnieuw in de naam ingelast, zodat de hypercorrecte spelling Lefèb(v)re onstond. Aangezien vroeger voor de v en de u slechts één letterteken bestond, werd de naam ook als Lefebure gelezen. 1277 Bauduins li Fevres (SMT II); 1259 Willelmus Faber, Grammene (DEBR. 1980); 1389 Theodoricum Smed ... canonicos = 1392 Thierry le Fevre...chanoines; 1393 van Segheren den Smet = 1399 Sohier le Fevre, Ktr. (DEBR. 1970); 1397 Woutre de Fevre, Ktr. (ARA, SR fo25); 1665 Jan Faveere, Ktr. (KW).  [WFB2]
• Faber, Faberij: Lat. faber `smid'; Faberij is een spelling voor Fabri, de genitiefvorm.   [WFZ]
• Zie FABER in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: