Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijkstra (y)
< Dijkema < Dijksma
Dijkinga
Diekema
Dijkma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sjabbe Jans Dijkema (Warffum 1735-Westernieland 1809); zoon van Jan Sjabbes, ged. Warffum 1699, arbeider bij de Dijk te Warffum [Werkman-1995, p 174].
• Lammert Pieters Dijkema, Hamdijk-Beerta 1761-1820 < Pieter Lammerts & Jantje Eppes [Boerderijen Beerta, p 74].
• Te Gasselte [Ons Waardeel 4 (1984), p 275].
• In Friesland in 1811-12 o.a. aangenomen door: Rinske Teedes Dijkema te Lemmer, Bouwe Freerks Dijkema te Niawier (Oostdongeradeel) en Tjitse Fockes Dijkema te Nes (Utingeradeel). De naam Dijkma werd aangenomen door Jonannes Symons Dijkma te Blija (Ferwerderadeel) en Bouwe Gerrits Dijkma te Kollum. Dirk Louws weduwe nam voor haar en haar kind in 1811 te Franeker de naam Dikema aan [RFF].
• Dijkema: Friese afl. van van Dijk. 1750 Jeremias Willems Dijkema, Zierikzee (VZS 2000, 208).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: