Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Broers < Broeders
Broere
Broersma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Andere 'broeder'-namen (die een onderlinge verhouding van broers aanduiden, naast de namen (De) Jongste en Den Oudsten) zijn nog Broeder, Den Broeder, Bestebroer, en in verkleinvorm, tevens met klankwijziging (umlaut), in de Frankische en Saksische tongvallen gebruikelijk, Bestebreurtje. De patronymikale geslachtsnamen Broers, Broeren, Broere, Broersma en Broersema meen ik niet van het woord broeder te moeten afleiden, maar van de mansvoornaam Broer [Winkler-1885, p 434].
• "Verschillende der Noordhollandse namen zijn ook via de patronymica als typische Noordhollandse familienamen blijven bestaan. De naam Broeder is weliswaar algemeen Fries, maar ook zeer typerend voor Noord-Holland. Hij komt daar in de loop der eeuwen vrij veel voor en slechts enkele malen zuidelijker. Het is een van de voorbeelden van het merkwaardige verschijnsel dat een verwantschapsnaam tot doopnaam en daarna tot familienaam wordt" [Schaar van der-1953, p 124]. Van der Schaar had nog geen zicht op het verspreidingsgebied van de familienaam Broers en varianten. We treffen deze naam nog meer in Noord-Brabant aan dan in Noord-Holland en verschillende vormen bijvoorbeeld meer in Zuid-Holland dan in Noord-Holland, waarbij getuige de naamvorm Den Broeder geen sprake hoeft te zijn van een patroniem, maar rechtstreeks van een verwantschapsnaam [LBr].
• Dirc Jan Broers zoon, Den Haag 1456 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 61].
• Jan Broersz, boer en schepen, geb. ca. 1520, won. te Abbekerk (waarschijnlijk een zoon van Broer Jan Gerritsz). "Jan Broersz, die in 1544 te Abbekerk voor de 10e penning op 3,5 morgen 100 roe land wordt aangeslagen, moet vooralsnog als de stamvader van de wijdverbreide Westfriese familie Broers worden beschouwd. Het is niet met zekerheid vast te stellen wie zijn vader is geweest, maar waarschijnlijk was dit Broer Jan Gerritsz, die in 1544 in de kohieren van de 10e penning te Abbekerk voor een huis en 8,5 morgen grond wordt aangeslagen" [P.J. Broers & T.P. Pronk, 'Familie Broers in West-Friesland', in: Westfriese Families 39 (1998), p 37].
• Peter Broerz, Leeuwarden ca. 1522; Douwe Broersz, 1547; Pieter Broerz, te Willaert (= Wilaarderburen), 1581 [Fontes Leovardienses, p 5, 46, 79].
• Govaert /Godefridus Broers (Riel 1769-Poppel B. 1835); zoon van Cornelius Broers [Cor de Graaf e.a., 'Bij de kwartierstaat van Jopie Heesters (1903-2011)', in: GN 67 (20120), nr 3, p 151-153].
• [W. van Gompel, 'Naome', in: Kroniek van De Kempen 3 (1984), p 85].
• [Sanders-1983, p 75, 76].
• Broeder, de(n); Broeders, Brouder, Broer, Broertjes, Broere(n), Broers(e): BNMnl. broeder `broer, ambtsbroeder, confrater, collega; ordebroeder, geestelijke'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: