Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Breekpot

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Breekpot, Bre(e)ckpot, Brepot, Brépot:  BN voor een pottenbreker. Vgl. Fr. Brisepot, D. Brekenap (DITTMAIER 17). 12e e. Albertus Brechepoth, Boezegem (GN); 1268 Willikinus Brecpot, Ip. (BEELE); 1484 Jan Nutin alias Breecpot, Ktr. (Wez. 8vo).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: