Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bos
< Bosch < Bosch, van de / den / der
Bosscher
Busch
Vorstenbosch
Boschma

varianten en/of samenstellingen:
Bosch Bruist, Bosch van Drakestein, Bosch Evers, Bosch Kocken, Bosch Oosterveen, Bosch van Oud Amelisweerd, Bosch Reitz, Bosch Roig, Bosch (ridder) van Rosenthal, Bosch Stammeshaus, Eisveld Bosch, Van 't Pad Bosch, Roeper Bosch, Vosselman Bosch.
Gelatiniseerde vorm: Hylocomius (16e eeuw).
Samengestelde naamsvormen: Achterbosch/Agter(den)bosch, Arkenbosch/Erkenbosch, Berkenbosch, Biesterbosch/Bijsterbosch/Bisterbosch, Braambosch, Crombosch, Do(o)r(e)n(e)bosch, Van Droogenbosch, Edelenbosch, Elderenbosch, Florusbosch (na naamswijziging), Greevenbosch, Haarbosch, Hasenbosch/Hazenbosch, Hoeijenbosch, Hogenbosch/Hoogenbosch, Hollebosch, Holterbosch, Holzenbosch, Van Huigenbosch, Huls(e)bosch/Hulzebosch, Van Imbosch, Kerbosch, Kiekebosch, Kievi(e)tsbosch, Van Klarenbosch, Kortenbosch, Kra(a)ijenbosch, Krabbenbosch, Kruitbosch, Van de Looverbosch/Loverbosch, Middelbosch, Oosterbosch, Overbosch, Peppelenbosch/Pieplenbosch, Ridderbosch, Riesebosch/Riezebosch/Rijsbosch, Roeperbosch, Spijkerbosch, Sterenbosch, Sti(j)nenbosch, Strijbosch, Strobosch, Teg(el)enbosch, T(h)i(e)bosch/Tijbosch, Toebosch, Torenbosch, Uit(t)enbosch, Vande(n)bosch, Vendelbosch/Venderbosch, (Van) (de) Vorstenbosch, Wallerbosch, Wie(r)bosch/Wijdenbosch --- en vergelijk hiermee de moderne vormen op -bos.