Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beck
Hochstenbach
< Bach < Bachman
Back
Bacher (ä)
Bach Kolling
Bagh

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Wohnstättenname für jemanden, der an einem Bach wohnte; 2. Herkunftsname zu dem häufigen Ortsnamen Bach [Duden Familiennamen-2, p 101].
• Karel Hendrik Bach, geb. 1749, ovl. Holten 1773, ovl. aldaar 1812; zoon van Johann Georg Bach, predikant te Reiden, hertogdom Brunswijk [G.J. Goorman, 'Een familie Bach in Gorssel', in: OTGB 36 (2019), nr 2, p 69-70].
• Bach:  D. FN. PlN Bach: beek. Vgl. Beke.  [WFB2]
• Bach:  D. FN. bach `beek'. Vgl. van der Beek.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: