Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bron
< Vons < Fons
Vontz

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Over het toponiem Fons (Fûns):
- Oudste vormen: Fondens, 1469; Fons,1588; aldaar de Fondensera state (1529), Fonsera huys ofte staete (1543) [J. Oostra, Uit de geschiedenis van Jorwerd. Toponymy fan Jorwert, Drachten 1993, p 208].
- [Winkler-1898].
- [Beetstra-1987].
• Het oudste Friese gegeven betreft de vermelding van Folkert Fondens, geb. ca. 1390. In de kerk van Jorwerd ligt nog de grafsteen van Lieuwe Fons (overleden 1558). Omstreeks 1650 treedt de arts Lieuwe Fons naar voren, ook wel Dr. Livius Fondens of Dr. Livius Fons genoemd. Mogelijk zijn deze personen voorzaten van de zilversmid Wilhelmus Fons, die in 1699 als zoon van Tiaerd Fons te Leeuwarden werd gedoopt.
De Zuidhollandse stamreeks gaat terug tot Arij Janz Vons, die in 1691 te Maassluis met Pietertje Pieterse van Spieringhshoeck trouwde; zij woonden in het Groeneveld. Pleun Arendsz (doop Maassluis 1706) werd zowel Vons als Fons genoemd. Ook spellingsvormen met een -d- kwamen voor: Cornelis Fons/Vons/Fonds (doop Maassluis 1685); Cornelis Fons/Fonds/Fonse (doop Middelharnis 23-1-1774). Verondersteld wordt dat ook de Zeeuwse familie Fondse hieruit voortkomt.
De tot nu toe gevonden vroegste attestatie van de achternaam in Hoorn (NH) dateert uit 1694 als melding gemaakt wordt van de ondertrouw van Tys Jansz Fons en Josyntje Schuurman. Dirk Jansz Fons (Hoorn ca. 1685-1712), die het tot schepen van de stad bracht, liet in 1709 een huis bouwen op de Groote Oost met een waterput in de gevelsteen. Nakomeling Willem Fons (geb. Hoorn 1836) werd ook Willem Vons genoemd en zijn kinderen kregen de achternaam Vons of Fons [Website: http://www.gironet.nl/home/korvel/her_naam.html; informant: Erik van de Velde te Best (korvel@freeler.nl), 1-3-2000].
• Vons: PlN Fons, Fries Fûns, in Littenseradiel (FL). 1390 Folkert Fondens; 1558 Lieuwe Fons, Jorwerd (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: