Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Boer, de < Boer
Boersma
Boer, den
Boerman
Posthuma de Boer

varianten en/of samenstellingen:
Anceaux de Boer, Van Asperen de Boer, Van Bachum de Boer, Baquero de Boer, Ten Berk de Boer, Boer, De Boer Deijnum, De Boer Faas, De Boer Fiat, De Boer Geerligs, De Boer Pranger, De Boer Sap, De Boer Ver Voorn, De Boer Winkelman, Den Boer, Ten Boer, Van de/den Boer, Boere (é), Boeree, Boerema, Boeren, Boering, Boeringa, Boerke, Boerma, Boerman, Boermann, Boermans, Boers, Boerse?, Boersema, Boersen, Boersma, Boerssen, Boerstra, Boertien, Boerties, Boertje, Boertjens, Boertjes, Boerzen, Bokma de Boer, Colín de Boer, Cortinas de Boer, Dargel de Boer, Ferrier de Boer, Geboers, Jaski de Boer, Jongewaard de Boer, Luque de Boer, Van Meerten de Boer, Nascimento de Boer, Nijenbandring de Boer, Van Oosten de Boer, Palancares-de Boer, Posthuma de Boer, Van Sierenberg de Boer, Vogt de Boer.
Samengestelde vormen: Albertsboer, Barg(e)boer, Beemsterboer, Beiboer, Bergboer, Biesboer, Blaau(w)boer, Boerakker, Boerebach, Boerboom?, Boerdam, Boerdijk, (Van) Boer(en)donk, Boerefijn?, Boeregeest, Boer(e)(n)kamp(s), Boerenbrink, Boerendans, Boerhave(n), Boerhof, Boerhoop, Boerhorst, Boerhout, Boerkoel, Boerlage, Boerland, Boerlijst, Boermeester, Boerop, Boerrichter/-rigter, Boersbroek, Boerstal, Boerstoel, Van Boerum, Boerwinkel, Bouwboer, Brakeboer, Bravenboer, Brinkboer, (Den) Dikke(n)boer, Dubbelboer, Evenboer, Ganzeboer, Grasboer, Groeneboer, Gro(o)te(n)boer(s), Harteboer, Hate(n)boer, Hei(j)boer, Hengsteboer, Hoeboer, Hofboer, Holkeboer, Holsboer, Hooijboer, Jenneboer, Jong(e)boer, Kalverboer, Klaasboer/Klaseboer, Klaverboer, Klaijboer, Kleiboer, Kloosterboer, Kortboer, Kuilboer, Ledeboer, Letteboer, Lut(t)jeboer, Mateboer, Me(e)boer, Me(e)reboer, Melenboer, Van Merriënboer, Molenboer, Molkenboer, Mooijboer, Neijboer/Nie(uw)(e)boer/Nij(e)(n)boer, Nu(e)boer, Oldeboer, Oosterboer, Pamboer, Piekeboer, Pinksterboer, Plugboer, Raamsterboers, Revenboer, Rijkeboer, Scheperboer, Schrotenboer, Schuiteboer, Segboer, Slikboer, Sneeboer, Soepboer, Spijkerboer, Sterkeboer, Stroboer, Tielboer, Tinselboer, Turfboer, Veenboer/Veneboer, Veldboer, Velse(r)boer/Velzeboer, Wa(a)l(e)boer, Wai(j)boer, Weijtboer/Wijtboer, Wilde(n)boer/Willeboer, Winkelboer, Winterboer, Witsenboer, Vd Witte(n)boer, Wortelboer, Woudboer, Zandboer/Zantboer, Zeeboer. Hieronder mogelijk enkele 'onechte', vgl. Boerboom, Boerefijn, Boergonje, Boerjan, Tamboer.
Synoniemen: Bou(w)man, Huisman. Duitse vorm: Bauer. Turkse equivalent: Çiftçi.