Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Boer, de < Boer
Boersma
Boer, den
Boerman
Posthuma de Boer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dirck de Boer, Amsterdam 1585, = Dirck Cornelisz alias Boer, in 1577 houtkoper [Dillen van-1941].
• Leen van een stuk land te Bergambacht: Maarten Adriaansz in 1639; Bastiaan Maartensz bij dode van Maarten Adriaansz de Boer, zijn vader, in 1661; Maarten de Boer Bastiaansz in 1732 [Rep. Bergambacht].
• Anne Hobbes de Boer, eigenaar van de Aggema-state in Witmarsum, ging deze fn. gebruiken na zijn aanstelling als burgemeester van Workum in 1700 [H. Wagenvoort, 'De Boer', in: GN 1968].
• Wybe Meines de Boer (1759-1826), zoon van Meine Egberts en landbouwer te Noordwijk, gem. Marum, nam in 1811 deze fn. aan; tegenwoordig wonen nog nakomelingen van hem op dezelfde boerderij [K.P. de Boer, 'Rondom het Zethuis', in: Gruoninga 1986].
• Hendrik Harms de Boer (Zwartsluis 1774-1841), zoon van Harm Jans, was veehouder [Boes-1993].
• Jelle Eerds nam in Buitenpost (Mairie Buitenpost, fol. 19v) de naam De Boer aan, mede voor zijn kinderen Eerd, Wytze, Hinke en Pieter. Kleindochter Trijntje Eerds de Boer, geb. in Ee, huw. Oostdongeradeel 1854 met Sytze Hendriks van der Woude. Zij emigreerden in 1857 naar Michigan USA [Informant: Hans van der Woude, 13-1-2001; Alle Friezen Naamsaanneming].
• Voorouder van een familie De Boer: Siebe Cornelis de Boer, wonend te Lioessens in Friesland, die in 1811 te Anjum (Oostdongeradeel) deze familienaam aannam. In de akte werd aanvankelijk de naam Boersma geschreven [Informant: Kees de Boer te Assen, 26-3-2001; vgl. RFF waar Siebe met de naam Boersma wordt vermeld].
• Siebe Kornelis de Boer (Lioessens 1747-1817), koopman en winkelier; zoon van Kornelis Folkerts, geb. Lioessens ca. 1708, otr. Anjum 1732, landbouwer & Dieuwke Sybes, ged. Metslawier 1711. Een andere zoon nam de naam Dijkstra aan [Klaas J. Bekkema, ' Kwartierstaat Taeke Klimstra', in: De Sneuper 17 (2003), nr 3, p 114, nr 18].
• Halbe Aukes de Boer (1762-1850), afk. uit Zuider-Drachten, later te Ureterp en Surhuizum [J. de Boer, "Buorkje" Familieboek. Voor- en nageslacht van Halbe Aukes de Boer, 1762-1850, en Tjitske Liebbes, 1767-1845, Bovensmilde 2000; vgl. Genealogie-CBG 7 (2001), nr 2, p 48].
• Sijtze Feikes de Boer (ca. 1789-Dantumadeel 1877), landbouwer; zoon van Feike Luitjens de Boer [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Nyncke Margriet Riemersma', in: De Sneuper (2009), nr 94, p 214].
• Theodorus (Dirk) de Boer (Zoeterwoude 1876-Noordwijkerhout 1956); zoon van Theodorus de Boer ['Wapenregistraties Nederlands College Heraldiek', in: GN 73 (2018), nr 6, p 369].
• Feike de Boer (1892-1976), burgemeester van Amsterdam, 1945-1946 ['Regenten en burgervaders. Zes eeuwen Amsterdamse burgemeesters', in: Ons Amsterdam 58 (2006), nr 11-12, p 447].
• Mbt. het appellatief boer (versus buur):
- [De Vaan-2017, p 398].
• Boer, (de(n)); Boers, (de) Boor, Boore, Buur:  BerN van de boer, landbouwer, landman. D. Bauer, Ndd. Buhr, E. Boor. Vgl. Geboers, Ndd. FN Niebuhr. 1287 Robert le Bor, Buckingham (REANEY). 1306 Jehans le Boor; 1375 Heinric de Bor = de Boor, Ip. (BEELE); 1434 Jan Boer = 1451 Jannes Boers, Ht. (A. GHIJSEN); 1543 Huijb Boers, Zolder (VANB.).  [WFB2]
• Boer, de(n) Boer, Derboer, Boers, Bours, Boor, Bor: BerN van de boer, landbouwer, landman. Ndd. Buhr, D. Bauer.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: